Budowanie rezyliencji

Jak rozwijać z nami możesz swoją rezyliencję?

Pokażemy Ci, że rezyliencję i umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, możesz rozwijać w oparciu o znajomość swoich mocnych stron i nowe mikroumiejętności m.in. w obszarze zwinności emocjonalnej. 

Rozwijając rezyliencję uczymy się, nie reagować z „autopilota” tylko odpowiadać na przeciwności, zwinnie adaptować się do zmiennych okoliczności, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i potrzebnych w danym momencie zasobów.

Jak zbadać siłę i odporność psychiczną?

Za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire), możesz zbadać 4 filary odporności psychicznej. Test jest rzetelny i wiarygodny, co potwierdzają liczne badania naukowe. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR International. Kwestionariusz MTQ48 został opracowany przez prof. P. Clougha i D. Strycharczyka we współpracy z AQR Ltd. (firmy uznawanej za światowego lidera narzędzi psychometrycznych).  Test składa się z 48 pytań i pozwala na pomiar odporności psychicznej w zakresie 4 podstawowych skal (oparty jest o Model Oporności Psychicznej 4C). Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci raportu ze wskazówkami rozwojowymi omówię z Tobą podczas konsultacji (sesja informacji zwrotnej).

Jak możesz poznać swoje mocne strony i preferencje behawioralne?

Za pomocą narzędzia PRISM Brain Mapping możesz zrozumieć nasze zachowania i osób w naszym otoczeniu.​

Jak podejmujesz decyzje w stresie? Jakie relacje budujesz z innymi ludźmi? Jaki rodzaj czynności lubisz wykonywać i jaką rolę wolisz pełnić w pracy?

Niedopasowanie kompetencji, preferowanych zachowań i sposobów pracy w zespole czy dynamiki pracy do naszych potrzeb i zasobów, jest częstą przyczyną niepowodzeń odbieranych jako porażki, a ciągłe przeciążenie powodowane chęcią sprostania wymaganiom leżącym poza naszymi preferencjami, może prowadzić do wypalenia zawodowego. Brakuje Ci energii, czy poczucia sensu w tym co robisz? bycia nie w tym miejscu co potrzeba? to zastanów się nad bliższym poznaniem siebie – swoich zachowań, potrzeb, mocnych i słabych stron, preferencji w miejscu pracy.

To pozwoli Ci podjąć decyzję o dalszym kierunku Twojego rozwoju zawodowego.

Jak możesz poznać swoje siły charakteru?

Zapraszamy Cię też do wykonania bezpłatnego testu 24 sił charakteru, opracowanego na podstawie koncepcji wybitnych przedstawicieli psychologii pozytywnej – Martina Seligmana oraz Chrisa Petersona. Siły charakteru to takie pozytywne właściwości, którymi dysponuje każdy z nas, i które przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu. To nasze mocne strony, które wyrażamy poprzez nasze zachowania i działania.

SIŁY CHARAKTERU – TEST ONLINE PO POLSKU

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe – kliknij w obrazek obok lub link www.viacharacter.org/survey/account/register i przy rejestracji wybierz język polski.

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: biuro@akademiawellbeing.pl lub zadzwoń + 48 662 001 801

Jak możesz rozwijać rezyliencję?

Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Stycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębnili 4 główne czynniki odporności psychicznej, składające się na Model 4C odporności psychicznej.

 1. POCZUCIE WPŁYWU/KONTROLI (Control) to skala odzwierciedlająca stopień, w jakim osoba ma przekonanie, że steruje swoim życiem, ma na niego wpływ, kontroluje swój los, a to ma ogromne znaczenie w sytuacji stresowej na sposób reakcji danej osoby – podjęcie wyzwania czy wycofanie. To również przeświadczenie własnego wpływu na swoje otoczenie i na możliwość wprowadzania w nim znaczących zmian. Są osoby mające poczucie, że to, co dzieje się wokół, jest poza ich osobistą kontrolą i że nie są w stanie wywierać jakiegokolwiek wpływu ani na siebie, ani na innych – natomiast inne osoby odwrotnie. To poczucie osobistej skuteczności i sprawczości. Skala kontroli składa się z dwóch podskal:
  1. Poczucie wpływu na własne życie – to miara tego, na ile osoba jest przekonana, że może zrealizować założone cele i osiągnąć to, co jest zgodne z moimi planami. To przekonanie, że jeśli będę działać w wyznaczonym celu, to jest on możliwy do osiągnięcia. 
  2. Umiejętność zarządzania emocjami – to miara tego, na ile osoba zarządza swoimi emocjami oraz w jakim stopniu ujawnia je innym. 
 2. ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – to miara wytrwałości w dążeniu do celu i realizacji zadań. Wiąże się z konsekwencją, rzetelnością i umiejętnością doprowadzania rozpoczętych spraw do końca. Niektórzy łatwo się rozpraszają, szybko się nudzą lub kierują uwagę na coś innego, podczas gdy inni wykazują większą wytrwałość. To wskaźnik, który określa, jakie działania i wysiłki osoba jest w stanie podjąć, aby ich dotrzymać. 
 3. WYZWANIE (Challenge) – to wskaźnik określający, na ile dana osoba postrzega problem lub wyzwanie jako szansę, a na ile jako zagrożenie. Jedne osoby traktują wyzwanie jako kolejny etap samorozwoju, podczas gdy inne mają skłonność do unikania wyzwań m.in. z obawy przed porażką, w wyniku ostrożności i niechęci do podejmowania ryzyka lub zbyt dużego wysiłku.
 4. PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – to miara zaufania do siebie, wiary w swoje umiejętności i potencjał, oraz to, na ile osoba potrafi przyjmować niepowodzenia jako coś naturalnego, spostrzega pozytywne rezultaty podejmowanych działań, a nawet umacnia się w przekonaniu, że podąża we właściwym kierunku, do swojego celu, robiąc, to w sposób taki, a nie inny. Osoba mająca niskie poczucie pewności siebie w sytuacji stresowej może mieć problem z podjęciem decyzji, zaryzykowaniem rozwiązania, które być może pozwoliłoby jej szybciej wyjść z trudnej sytuacji. Radzenie sobie z emocjami, swoimi przekonaniami, samooceną są istotne w osiąganiu dobrostanu. Skala pewności siebie składa się z dwóch podskal:
  1. Wiara we własne umiejętności – to przekonanie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności (wiedzy, umiejętności, wykształcenia i doświadczenia), aby podjąć się określonych działań i je ukończyć a przy tym pokonując różne przeszkody na drodze do realizacji celów. To też wiara w swoją wartościowość i w słuszność swoich racji.
  2. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – to zdolność do bycia asertywnym, śmiałość w sytuacjach towarzyskich, umiejętność radzenia sobie z nieuzasadnioną krytyką i nieprzychylnymi uwagami innych. To również łatwość wyrażania własnego zdania, własnego punktu widzenia i umiejętność obrony swoich racji. Jak również poczucie dużej niezależności od ocen i opinii innych osób.