Budowanie rezyliencji

Jak możesz z nami rozwijać swoją rezyliencję?

Pokażemy Ci, że rezyliencję i umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, możesz rozwijać w oparciu o znajomość swoich mocnych stron i nowe mikroumiejętności m.in. w obszarze zwinności emocjonalnej. 

Rozwijając rezyliencję uczymy się, nie reagować z „autopilota” tylko odpowiadać na przeciwności, zwinnie adaptować się do zmiennych okoliczności, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i potrzebnych w danym momencie zasobów.

Stres i frustracja a odporność psychiczna

Doświadczamy coraz intensywniej odczucia frustracji i złości pod wpływem przeładowania liczbą zadań, presją czasu i wyniku, czy oczekiwań społecznych (w pracy i w domu), wywołujących w nas odczucie silnego stresu. Jak w zdrowy sposób przestać odczuwać tą złość i frustrację, ciągłe przemęczenie?

Odpowiedzią jest zatrzymanie się i przyglądnięcie się jakie mamy ZASOBY – stan zdrowia, schematy myślenia i zachowania, umiejętności, cechy charakteru, wartości, które kierują naszymi decyzjami i odpowiedzialne są za efekty naszych działań. Nasze ZASOBY pozwalają nam podejmować WYZWANIA. To nasze ZASOBY pozwalają nam umiejętnie regulować reakcję na stres i zwinne adoptować się do ciągłych zmian i wyzwań. Jeśli nie mamy zbudowanych ZASOBÓW albo wyczerpujemy Je podejmując się zadań, na które nie jesteśmy gotowi, lub narzucamy sobie zbyt duże tempo w dłuższym okresie czasu, to doprowadzamy do wyczerpania i wszystkich konsekwencji wypalenia zawodowego. Jesteśmy zakodowani genetycznie na SPRINTY, a nie MARATONY – po okresach krótkiej i intensywnej aktywności, potrzebujemy regeneracji i równowagi w różnych obszarach, bo nasz organizm zawsze będzie dążył do HOMEOSTAZY.

Odnosi się też to do REZYLIENCJI – umiejętności dochodzenia do siebie po okresach silnego stresu, trudnościach życiowych. Kluczowe dla rezyliencji są: umiejętność rozpoznawania własnych myśli i przekonań oraz wzmacniania elastyczności myślenia, po to by zarządzać skuteczniej emocjami i zachowaniami.

REZYLIENCJA I TWARDOŚĆ = ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Dzięki badaniom amerykańskich i brytyjskich psychologów wiemy, iż odporność psychiczna jest kluczowym czynnikiem osiągania zarówno sukcesów, jak i dobrostanu osobistego. Wzmacniając i trenując swoją odporność psychiczną, każdy z nas może zwiększyć efektywność swojego funkcjonowania nawet o 25%. Wpływa to na większe zaangażowanie – motywację i determinację w działaniu, dostrzeganie większego spektrum możliwości, pewniejszego działania w grupie czy w relacjach z innymi osobami. To w dużej mierze od odporności psychicznej zależy, w jaki sposób reagujemy na wyzwania, stres, presję i jak radzimy sobie z własnymi emocjami, natłokiem myśli w trudnych sytuacjach.

A zatem jak działasz w obliczu wyzwań, zmian, niepewności? Jak radzisz sobie w relacjach z innymi osobami? Czy odczuwasz ciągły niepokój, niepewność? Czy rozwiązujesz problem w stresującej Cię sytuacji i idziesz spokojnie dalej?

Odporność psychiczna jest jak „fundament twojego domu”, dlatego tak ważne jest, jaki go budujesz.

W rezultacie od tego zależy m.in.:

 • jakość twoich relacji z innymi osobami,
 • moc determinacji w dążeniu do własnych celów,
 • sposób w jaki postrzegasz wyzwania i w jaki uczysz się na porażkach,
 • sposób w jaki oceniasz siebie, swoje mocne i słabe strony,
 • oraz to, jak postrzegasz swój wpływ na swoje życie, na sytuacje, których doświadczasz, i na wiele innych aspektów twojego życia.

Dzięki odporności psychicznej możesz zwiększyć swoje osiągnięcia o 25%, możesz mieć większe zaangażowanie – motywację i determinację w działaniu, możesz widzieć więcej możliwości, poznać lepiej swoje mocne strony i działać pewniej w grupie czy w relacjach z innymi osobami.

Dlaczego jedni ludzie są bardziej odporni psychicznie, a inni mniej? A tym samym:

 • Skąd bierze się odporność?
 • Jak można budować i wzmacniać odporność?
 • Jak budować bardziej harmonijne relacje osobiste/zawodowe i czuć się pełnoprawnym partnerem w rozmowie?
 • Czym cechują się tzw. silni ludzie, którzy szybko i sprawnie podnoszą się po życiowych porażkach?

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna (mental toughness) „to cecha osobowości, określająca w znaczący sposób, jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami… niezależnie od sytuacji” (P. Clough, D. Strycharczyk, 2012).

Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Stycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębnili 4 główne czynniki odporności psychicznej, składające się na Model 4C odporności psychicznej.

 1. POCZUCIE WPŁYWU/KONTROLI (Control) to skala odzwierciedlająca stopień, w jakim osoba ma przekonanie, że steruje swoim życiem, ma na niego wpływ, kontroluje swój los, a to ma ogromne znaczenie w sytuacji stresowej na sposób reakcji danej osoby – podjęcie wyzwania czy wycofanie. To również przeświadczenie własnego wpływu na swoje otoczenie i na możliwość wprowadzania w nim znaczących zmian. Są osoby mające poczucie, że to, co dzieje się wokół, jest poza ich osobistą kontrolą i że nie są w stanie wywierać jakiegokolwiek wpływu ani na siebie, ani na innych – natomiast inne osoby odwrotnie. To poczucie osobistej skuteczności i sprawczości. Skala kontroli składa się z dwóch podskal:
  1. Poczucie wpływu na własne życie – to miara tego, na ile osoba jest przekonana, że może zrealizować założone cele i osiągnąć to, co jest zgodne z moimi planami. To przekonanie, że jeśli będę działać w wyznaczonym celu, to jest on możliwy do osiągnięcia. 
  2. Umiejętność zarządzania emocjami – to miara tego, na ile osoba zarządza swoimi emocjami oraz w jakim stopniu ujawnia je innym. 
 2. ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – to miara wytrwałości w dążeniu do celu i realizacji zadań. Wiąże się z konsekwencją, rzetelnością i umiejętnością doprowadzania rozpoczętych spraw do końca. Niektórzy łatwo się rozpraszają, szybko się nudzą lub kierują uwagę na coś innego, podczas gdy inni wykazują większą wytrwałość. To wskaźnik, który określa, jakie działania i wysiłki osoba jest w stanie podjąć, aby ich dotrzymać. 
 3. WYZWANIE (Challenge) – to wskaźnik określający, na ile dana osoba postrzega problem lub wyzwanie jako szansę, a na ile jako zagrożenie. Jedne osoby traktują wyzwanie jako kolejny etap samorozwoju, podczas gdy inne mają skłonność do unikania wyzwań m.in. z obawy przed porażką, w wyniku ostrożności i niechęci do podejmowania ryzyka lub zbyt dużego wysiłku.
 4. PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – to miara zaufania do siebie, wiary w swoje umiejętności i potencjał, oraz to, na ile osoba potrafi przyjmować niepowodzenia jako coś naturalnego, spostrzega pozytywne rezultaty podejmowanych działań, a nawet umacnia się w przekonaniu, że podąża we właściwym kierunku, do swojego celu, robiąc, to w sposób taki, a nie inny. Osoba mająca niskie poczucie pewności siebie w sytuacji stresowej może mieć problem z podjęciem decyzji, zaryzykowaniem rozwiązania, które być może pozwoliłoby jej szybciej wyjść z trudnej sytuacji. Radzenie sobie z emocjami, swoimi przekonaniami, samooceną są istotne w osiąganiu dobrostanu. Skala pewności siebie składa się z dwóch podskal:
  1. Wiara we własne umiejętności – to przekonanie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności (wiedzy, umiejętności, wykształcenia i doświadczenia), aby podjąć się określonych działań i je ukończyć a przy tym pokonując różne przeszkody na drodze do realizacji celów. To też wiara w swoją wartościowość i w słuszność swoich racji.
  2. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – to zdolność do bycia asertywnym, śmiałość w sytuacjach towarzyskich, umiejętność radzenia sobie z nieuzasadnioną krytyką i nieprzychylnymi uwagami innych. To również łatwość wyrażania własnego zdania, własnego punktu widzenia i umiejętność obrony swoich racji. Jak również poczucie dużej niezależności od ocen i opinii innych osób.

Jak zbadać siłę i odporność psychiczną?

Za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire), możesz zbadać 4 filary odporności psychicznej. Test jest rzetelny i wiarygodny, co potwierdzają liczne badania naukowe. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR International. Kwestionariusz MTQ48 został opracowany przez prof. P. Clougha i D. Strycharczyka we współpracy z AQR Ltd. (firmy uznawanej za światowego lidera narzędzi psychometrycznych).  Test składa się z 48 pytań i pozwala na pomiar odporności psychicznej w zakresie 4 podstawowych skal (oparty jest o Model Oporności Psychicznej 4C). Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci raportu ze wskazówkami rozwojowymi omówię z Tobą podczas konsultacji (sesja informacji zwrotnej).

Jak możesz poznać swoje mocne strony i preferencje behawioralne?

Za pomocą narzędzia PRISM Brain Mapping możesz zrozumieć nasze zachowania i osób w naszym otoczeniu.​

Jak podejmujesz decyzje w stresie? Jakie relacje budujesz z innymi ludźmi? Jaki rodzaj czynności lubisz wykonywać i jaką rolę wolisz pełnić w pracy?

Niedopasowanie kompetencji, preferowanych zachowań i sposobów pracy w zespole czy dynamiki pracy do naszych potrzeb i zasobów, jest częstą przyczyną niepowodzeń odbieranych jako porażki, a ciągłe przeciążenie powodowane chęcią sprostania wymaganiom leżącym poza naszymi preferencjami, może prowadzić do wypalenia zawodowego. Brakuje Ci energii, czy poczucia sensu w tym co robisz? bycia nie w tym miejscu co potrzeba? to zastanów się nad bliższym poznaniem siebie – swoich zachowań, potrzeb, mocnych i słabych stron, preferencji w miejscu pracy.

To pozwoli Ci podjąć decyzję o dalszym kierunku Twojego rozwoju zawodowego.

Jak możesz poznać swoje siły charakteru?

Zapraszamy Cię też do wykonania bezpłatnego testu 24 sił charakteru, opracowanego na podstawie koncepcji wybitnych przedstawicieli psychologii pozytywnej – Martina Seligmana oraz Chrisa Petersona. Siły charakteru to takie pozytywne właściwości, którymi dysponuje każdy z nas, i które przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu. To nasze mocne strony, które wyrażamy poprzez nasze zachowania i działania.

SIŁY CHARAKTERU – TEST ONLINE PO POLSKU

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe – kliknij w obrazek obok lub link www.viacharacter.org/survey/account/register i przy rejestracji wybierz język polski.

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: biuro@akademiawellbeing.pl lub zadzwoń + 48 662 001 801