Polityka prywatności

Obowiązuje od 20.04.2020 r.

Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097 jako właściciel Portalu warsztatów online www.akademiawellbeing.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych.

Dbamy o Twoją prywatność zarówno wtedy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, rejestrujesz się do Portalu warsztatów online i korzystasz z usług, jak również gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo, zapisujesz się na newsletter czy odwiedzasz nasze kanały w mediach społecznościowych. Działamy zgodnie z literą prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym „RODO”).

W niniejszym dokumencie chcemy przedstawić Ci najistotniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Dla uproszczenia zestawiliśmy je w formie pytań i odpowiedzi. Wszystko po to, abyś dowiedział się w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane oraz kto ma do nich dostęp oraz jakie przysługują Ci prawa.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Jeśli dokonujesz zakupu Usługi tj. warsztatu online, life/business coaching online, life coaching, business coaching, trening z diagnostyką PRISM Brain Mapping (wybranej przez Ciebie wersji) przez poprzez domenę akademiawellbeing.pl lub evenea.pl, wówczas Administratorem danych osobowych jest Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097, zwana dalej Administratorem

W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod następującym adresem e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

– realizacji Usług świadczonych przez Administratora lub podjęcia  działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania Umowy),

– niezbędnego przetwarzania Twoje danych do wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (6 ust. 1 lit. c RODO), np. regulacje określające zakres danych, które muszą być wskazane na fakturze,

– przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych, tworzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Usług i utrzymywania z Tobą relacji biznesowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Twoje zgody),

– ustalenia, dochodzenia czy egzekucji roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wszczęciu postępowań i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– wysyłania informacji handlowych przez Administratora, np. jeśli Pan/Pani zamówi newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO , po wyrażeniu Administratorowi przez Ciebie jednoznacznej i dobrowolnej zgody;

Czy udostępniamy dane innym podmiotom?

W niektórych sytuacjach dalsze przekazanie danych osobowych może okazać się niezbędne, aby Administrator mógł w sposób prawidłowy i profesjonalny wykonywać swoje zobowiązania umowne oraz prowadzić działalność gospodarczą. Każdorazowo jednak, przed udostępnieniem danych osobowych, wymagamy od ich odbiorcy zagwarantowania odpowiedniej ochrony i poufności. Twoje dane osobowe Administrator może przekazywać:

– podmiotom współuczestniczącym w wykonaniu przez nas umów, np. biurom rachunkowym, dostawcom usług informatycznych,

– upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom, dla których dostęp do Pana/Pani danych jest niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych,

– uprawnionym organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich?

Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej. Jeżeli jednak w związku ze sprzedażą i realizacją Usług lub/i produktów zajdzie taka konieczność, ocenimy okoliczności i zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, tak aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Jednocześnie informujemy, że Administrator prowadząc Portal warsztatów online korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO będą to tzw. podmioty zlokalizowane w państwach trzecich, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. Administrator zapewnia zatem, że powyższe podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

Czy przetwarzając dane osobowe podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w szczególności takich, które mogłyby wywołać wobec osób fizycznych skutki prawne lub mogłyby wpłynąć na nie w podobnie istotny sposób.

Jak chronimy Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Usług świadczonych przez Administratora oraz tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć wskazane powyżej cele, chyba że złożysz ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie swoich danych osobowych. Ponadto, okres przetwarzania może być uzależniony od treści obowiązujących przepisów prawa, np. okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługują Tobie określone uprawnienia:

–prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Twoje przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

– prawo zażądać ich sprostowania, jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);

– prawo do usunięcia swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których wcześniej informował, albo kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej), albo jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

– w przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy zawartej z Administratorem, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy z Administratorem. Jesteś zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia Usług przez Administratora.

Jeśli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Twoje zgoda. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu.

Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Twoje o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

Jak można zaskarżyć nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych?

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy RODO.

Czy możemy zmieniać naszą Politykę Prywatności?

Tak. Ochrona danych osobowych jest procesem, który dostosowujemy do bieżących potrzeb i zmieniającej się technologii. Dlatego też, nasza Polityka Prywatności może być uzupełniana lub zmieniania, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie informacji na naszej stronie internetowej www.akademiawellbeing.pl

POLITYKA COOKIES

Administrator na Portalu warsztatów online wykorzystuje tzw. Cookies („ciasteczka”), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika, które mogą być odczytywane przez system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a i innych, ). Dzięki Cookies Administrator gromadzi anonimowe dane o wizytach na Portalu warsztatów online, które następnie Administrator może wykorzystywać do usprawniania dostępnych w serwisie funkcji, identyfikacji błędów czy też naszych działań marketingowych.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają wykorzystywanie Cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą jednak blokować i ograniczać instalowanie plików Cookies według własnego uznania za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub przy pomocy jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Portalu warsztatów online, np. może spowodować dłuższy okres ładowania się strony czy ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności lub polubieniu strony na Facebooku.