Indywidualny Program Wellness dla pracowników

Czym jest Indywidualny Program Wellness dla pracowników?

Program Wellness odnosi się do każdego planu działania sformułowanego w celu osiągnięcia dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Jeśli chcesz bardziej rozwinąć tę prostą definicję, „zdrowie” może odnosić się zarówno do zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jednocześnie „dobre samopoczucie” obejmuje ogólny stan psychiczny i emocjonalny danej osoby, zwłaszcza pod względem tego, jak bardzo jest ona szczęśliwa lub usatysfakcjonowana, oprócz tego, że jest zdrowa fizycznie. 

W środowisku korporacyjnym osobisty plan zdrowia staje się planem zdrowia dla pracowników. Nie tylko dla każdej osoby (indywidualnie), ale także dla całego zespołu (zbiorowo).

Coaching w kryzysie

Co powinno być objęte Programem Wellness ?

Aby korporacyjny plan wellness był naprawdę skuteczny, musi być holistyczny. Oznacza to, że musi dotyczyć kwestii wykraczających poza zdrowie fizyczne i psychiczne. Każdy aspekt planu wellness powinien być ze sobą połączony, aby uzyskać wyniki większe niż suma jego części.

Zakres holistycznego Indywidualnego Programu Wellness dla pracowników zazwyczaj obejmuje następujące elementy:

Zdrowie fizyczne

W ramach indywidualnego programu wellness można opracować oceny ryzyka dla każdego pracownika. Realnym wsparciem jest wówczas coaching i profesjonalna pomoc medyczna osobom z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym w oparciu o dane wyjściowe i ocenę ryzyka. Ocena ryzyka może uwzględniać poziom sprawności pracownika, nawyki związane z ćwiczeniami i istniejące schorzenia. Fizyczny aspekt twojego planu wellness powinien być również proaktywny w zapobieganiu poważnym zagrożeniom dla zdrowia, takim jak choroby serca i cukrzyca.

W ramach programu wellness można też uwzględnić przeprowadzenie okresowych badań zdrowia pracowników w placówkach leczniczych z opracowaniem zaleceń prozdrowotnych opartych na badaniach, m.in.:

 • Cholesterol we krwi
 • Ciśnienie krwi (BP)
 • Cukier we krwi
 • Wskaźnik masy ciała (BMI)
 • Wzrost
 • Waga

 

W tym obszarze programu wellness doradzamy jak dobrać program indywidulanych i grupowych ćwiczeń dla pracowników, oferować program zniżek na usługi fizjoterapeutyczne, czy też prowadzić cotygodniowe „mikro treningi sprawności fizycznej”.

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie emocjonalne

Program wellness może uwzględniać organizację:

 • sesji uważności lub medytacji, 
 • dnia świadomości zdrowia psychicznego raz w miesiącu, 
 • warsztatów radzenia sobie ze stresem lub zapobiegania wypaleniu zawodowemu, 
 • prowadzenie spotkań z ekspertami na temat zdrowia finansowego.

 

Ten obszar programu wellness wspiera pracowników w zakresie umiejętności dbania o dobre samopoczucie emocjonalne, psychiczne i społeczne, w szczególności sposobów radzenia sobie ze stresem lub wypaleniem przez pracowników. W ostatnich latach ten komponent programu wellness został rozszerzony o:

 • zdrowie duchowe (wartości, zadowolenie z celu życia) 
 • dobrostan intelektualny (kreatywność, wolność wyboru) 
 • dobrostan finansowy (odporność psychiczna i radzenie sobie z wyzwaniami finansowymi)

Zdrowe żywienie

Ten element Twojego planu wellness odnosi się do wyborów żywieniowych i nawyków żywieniowych Twoich pracowników. Istotne jest budowanie zdrowych nawyków i świadomości w jaki sposób żywność:

 • wpływa na odżywienie organizmu
 • wpływa na stan emocjonalny człowieka
 • wpływa na zdrowie psychiczne
 • zwiększa produktywność

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Work-life balance to obszar, który powinnyśmy przeanalizować pod względem wszystkich czynników wpływających na równowagę między pracą zawodową a życiem osobistym pracownika. Istotne jest tutaj elastyczne przenikanie się sfery zawodowej i prywatnej, umożliwiającej dbanie o swoje zdrowie i umożliwiające pełnienie różnych ról w życiu. Szczególną uwagę warto tutaj zwrócić też na obciążenie obowiązkami i zadaniami w pracy, presję terminów realizacji zadań i metody pracy. Osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest ważne dla poszczególnych pracowników i całej firmy. Może zapobiegać absencji, spóźnieniom, niespójnej produktywności i wysokiej rotacji pracowników.

Kultura korporacyjna

Kultura organizacyjna jest szczególnie istotnym elementem, który należy przeanalizować w kontekście opracowywania programu wellness dla pracowników. To właśnie od tych wszystkich wartości, przekonań, celów i zachowania firmy jako całości – jej pracowników i kierownictwo, zależy powodzenie programu wellness w organizacji. Kultura korporacyjna wpływa na ogólne samopoczucie pracownika, ponieważ otwarta, przyjazna i motywująca kultura rodzi dumę i pielęgnuje poczucie spełnienia wśród członków organizacji. A przeciwieństwo tych wartości, czyli motywowanie pracowników przez presję czasu i wyników, porównywanie i udowadnianie wartości przez ilość realizowanych zadań i spotkań projektowych, może prowadzić do frustracji, ciągłego narzekania, nadmiernego krytycyzmu i wypalenia.

Środowisko pracy

Jednym z elementów programu wellness są też spotkania na temat zdrowego trybu i otoczenia pracy m.in. ergonomii w pracy, zanieczyszczenia hałasem, przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego podczas długotrwałego siedzenia, różnych dolegliwości bólowych wynikających z niezdrowych nawyków stylu pracy. Wspólnie z ekspertami warto rozmawiać z pracownikami na temat profilaktyki chorób zawodowych i cywilizacyjnych, bezpieczeństwa w miejscu pracy i najlepszych praktyk w sytuacjach awaryjnych.

Kampania informacyjna

Niezbędnym elementem programu wellness jest program kampanii informacyjnej, aby: 

 1. zachęcić do maksymalnego uczestnictwa pracowników w programie wellness. Korzystamy wówczas z wszystkich aktywnych kanałów (poczta elektroniczna, tablica ogłoszeń w biurze, inne kanały komunikacji wewnętrznej), aby udoskonalić plan wellness w oparciu o dane i opinie pracowników.
 2. wyjaśnić zasady i kryteria określające, którzy pracownicy mogą kwalifikować się do programu wellness, z uwzględnieniem pracowników:
  • zatrudnionych na część etatu,
  • nowo zatrudnionych, 
  • współpracujących na podstawie różnych form zatrudnienia,
  • pracujących w formule hybrydowej, stacjonarnej lub zdalnej,
  • świadczących prace w trybie zmianowym, w strefach czasowych,
  • realizujących zadania w różnych formach i miejscach pracy np. praca biurowa, praca w terenie.

Monitorowanie postępów

Program wellness powinien też uwzględniać konkretne wskaźniki do oceny ulepszeń oraz metodologię śledzenia postępów: 

 • ankiety przeprowadzane co miesiąc lub co kwartał, 
 • opcjonalnie też urządzenia używane do monitorowania paramentrów zdrowia np. HRV, tętno.

 

Istotnym elementem monitorowania postępów programu wellness jest ochrona danych pracowników i ich zapewnienie, że pracodawca będzie szanować ich prywatność, w szczególności, jeśli chodzi o monitorowanie danych dotyczących ich zdrowia.

Zapytaj o ofertę

Jeśli rozważasz wsparcie pracowników w obszarze profilaktyki zdrowia napisz lub zadzwoń: 

tel. 662 008 600 lub bkrzos@akademiawellbeing.pl