Badanie siły i odporności psychicznej

Dzięki badaniom amerykańskich i brytyjskich psychologów wiemy, iż odporność psychiczna jest kluczowym czynnikiem osiągania zarówno sukcesów, jak i dobrostanu osobistego. Wzmacniając i trenując swoją odporność psychiczną, każdy z nas może zwiększyć efektywność swojego funkcjonowania nawet o 25%. Wpływa to na większe zaangażowanie – motywację i determinację w działaniu, dostrzeganie większego spektrum możliwości, pewniejszego działania w grupie czy w relacjach z innymi osobami. To w dużej mierze od odporności psychicznej zależy, w jaki sposób reagujemy na wyzwania, stres, presję i jak radzimy sobie z własnymi emocjami, natłokiem myśli w trudnych sytuacjach.

A zatem jak działasz w obliczu wyzwań, zmian, niepewności? Jak radzisz sobie w relacjach z innymi osobami? Czy odczuwasz ciągły niepokój, niepewność? Czy rozwiązujesz problem w stresującej Cię sytuacji i idziesz spokojnie dalej?

Odporność psychiczna "fundamentem twojego domu"

Odporność psychiczna jest jak „fundament twojego domu”, dlatego tak ważne jest, jaki go budujesz. W rezultacie od tego zależy m.in.:

Dzięki odporności psychicznej możesz zwiększyć swoje osiągnięcia o 25%, możesz mieć większe zaangażowanie – motywację i determinację w działaniu, możesz widzieć więcej możliwości, poznać lepiej swoje mocne strony i działać pewniej w grupie czy w relacjach z innymi osobami.

Dlaczego jedni ludzie są bardziej odporni psychicznie, a inni mniej? A tym samym:

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna (mental toughness) „to cecha osobowości, określająca w znaczący sposób, jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami… niezależnie od sytuacji” (P. Clough, D. Strycharczyk, 2012).

Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Stycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębnili 4 główne czynniki odporności psychicznej, składające się na Model 4C odporności psychicznej.

 1. POCZUCIE WPŁYWU/KONTROLI (Control) to skala odzwierciedlająca stopień, w jakim osoba ma przekonanie, że steruje swoim życiem, ma na niego wpływ, kontroluje swój los, a to ma ogromne znaczenie w sytuacji stresowej na sposób reakcji danej osoby – podjęcie wyzwania czy wycofanie. To również przeświadczenie własnego wpływu na swoje otoczenie i na możliwość wprowadzania w nim znaczących zmian. Jedna osoby mają poczucie, że to, co dzieje się wokół, jest poza ich osobistą kontrolą i że nie są w stanie wywierać jakiegokolwiek wpływu ani na siebie, ani na innych – natomiast inne osoby odwrotnie. To poczucie osobistej skuteczności i sprawczości. Skala kontroli składa się z dwóch podskal:
  1. Poczucie wpływu na własne życie – to miara tego, na ile osoba jest przekonana, że może zrealizować założone cele i  osiągnąć to, co jest zgodne z moimi planami. To przekonanie, że jeśli będę działać w wyznaczonym celu, to jest on możliwy do osiągnięcia.
  2. Umiejętność zarządzania emocjami – to miara tego, na ile osoba zarządza swoimi emocjami oraz w jakim stopniu ujawnia je innym.
 2. ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – to miara wytrwałości w dążeniu do celu i realizacji zadań. Wiąże się z konsekwencją, rzetelnością i umiejętnością doprowadzania rozpoczętych spraw do końca. Niektórzy łatwo się rozpraszają, szybko się nudzą lub kierują uwagę na coś innego, podczas gdy inni wykazują większą wytrwałość. To wskaźnik, który określa, jakie działania i wysiłki osoba jest w stanie podjąć, aby ich dotrzymać. A w kształtowaniu nowych dobrych nawyków ma to ogromne znaczenie – wellbeing jest wtenczas możliwy do osiągnięcia, jak nauczymy się zmieniać swoje nawyki.
 3. WYZWANIE (Challenge) – to wskaźnik określający, na ile dana osoba postrzega problem lub wyzwanie jako szansę, a na ile jako zagrożenie. Jedne osoby traktują wyzwanie jako kolejny etap samorozwoju, podczas gdy inne mają skłonność do unikania wyzwań m.in. z obawy przed porażką, w wyniku ostrożności i niechęci do podejmowania ryzyka lub zbyt dużego wysiłku.
 4. PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – to miara zaufania do siebie, wiary w swoje umiejętności i potencjał, oraz to, na ile osoba potrafi przyjmować niepowodzenia jako coś naturalnego, spostrzega pozytywne rezultaty podejmowanych działań, a nawet umacnia się w przekonaniu, że podąża we właściwym kierunku, do swojego celu, robiąc, to w sposób taki, a nie inny. Osoba mająca niskie poczucie pewności siebie w sytuacji stresowej może mieć problem z podjęciem decyzji, zaryzykowaniem rozwiązania, które być może pozwoliłoby jej szybciej wyjść z trudnej sytuacji. Radzenie sobie z emocjami, swoimi przekonaniami, samooceną są istotne w osiąganiu dobrostanu. Skala pewności siebie składa się z dwóch podskal:
  1. Wiara we własne umiejętności – to przekonanie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności (wiedzy, umiejętności, wykształcenia i doświadczenia), aby podjąć się określonych działań i je ukończyć a przy tym pokonując różne przeszkody na drodze do realizacji celów. To też wiara w swoją wartościowość i w słuszność swoich racji.  
  2. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – to zdolność do bycia asertywnym, śmiałość w sytuacjach towarzyskich, umiejętność radzenia sobie z nieuzasadnioną krytyką i nieprzychylnymi uwagami innych.  To również łatwość wyrażania własnego zdania, własnego punktu widzenia i umiejętność obrony swoich racji. Jak również poczucie dużej niezależności od ocen i opinii innych osób.

 

Model 4C znajduje powszechne zastosowanie w biznesie, edukacji, w obszarze zdrowia, sportu czy usług społecznych, umożliwiając pracę nad rozwojem osobistej odporności psychicznej w zakresie jej czterech podstawowych filarów.

Czy odporność psychiczną można rozwijać?

Odporność psychiczna jest uważana za cechę osobowości, uwarunkowaną genetycznie, aczkolwiek jest cechą „plastyczną” i możemy ją modyfikować poprzez swoje doświadczenie oraz pozytywne wzorce zachowań i nawyki. Siłę i odporność psychiczną rozwijamy praktycznie w każdym wieku. Badania z obszaru epigenetyki oraz neuroplastyczności mózgu wskazują na to, że pewne czynniki mogą osłabiać, a inne wzmacniać odporność psychiczną.

Jak zbadać siłę i odporność psychiczną?

Za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire), możesz zbadać 4 filary odporności psychicznej. Test jest rzetelny i wiarygodny, co potwierdzają liczne badania naukowe. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR International. Kwestionariusz MTQ48 został opracowany przez prof. P. Clougha i D. Strycharczyka we współpracy z AQR Ltd. (firmy uznawanej za światowego lidera narzędzi psychometrycznych).  Test składa się z 48 pytań i pozwala na pomiar odporności psychicznej w zakresie 4 podstawowych skal (oparty jest o Model Oporności Psychicznej 4C). Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci raportu ze wskazówkami rozwojowymi omówię z Tobą podczas konsultacji (sesja informacji zwrotnej).

W czym Ci pomogę?

Wypracujesz ze mną sposób na wzmocnienie siebie oraz przezwyciężenie poczucia niepokoju, stresu i pewności swoich umiejętności.

Co zyskasz?

W jaki sposób realizowane jest badanie?

Krok I: zgłoszenie on-line i dokonanie płatności przez Uczestnika badania

Krok II: Ustalenie terminu realizacji badania

Krok III: wypełnienie kwestionariusza MTQ48 on-line przez Uczestnika badania (czas wypełniania: ok. 15 min.)

Krok IV: umówienie terminu sesji informacji zwrotnej

Krok V: sesja informacji zwrotnej ze mną, przekazanie raportu z omówieniem wyników i wskazówek rozwojowych (60 min.)

Jeśli badanie jest zamawiane przez firmę, a uczestnikami badania są pracownicy, to wykonanie badania poprzedzone jest rozmową, w której ustalamy szczegóły badania, m.in. cel, kontekst jego przeprowadzenia, komunikację i plan działania. Ofertę dla firm przygotowuję po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwanymi rezultatami badania odporności psychicznej. W celu otrzymania oferty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.