REGULAMIN ARCHIWALNY

ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA, ZAKUPU USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY AKADEMIAWELLBEING.PL ORAZ ZASAD KORZYSTANIA Z PLATFORMY WARSZTATÓW ONLINE

§ 1 Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży biletów przez Organizatora za pośrednictwem platformy internetowej poprzez portal evenea.pl, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Platformy warsztatów online.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które korzystają z usług oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem serwisu evenea.pl lub/i formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora www.akademiawellbeing.pl.
 3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów online poprzez portal evenea.pl jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest dla na stronie internetowej: www.akademiawellbeing.pl.
 5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej: www.akademiawellbeing.pl z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 6. Niniejszy Regulamin sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje.

 1. evenea.pl – oznacza EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000323662.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem, będzie świadczona usługa. Klient będący osobą fizyczną, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego) jest w dalszej części Regulaminu zwany także Konsumentem.
 3. Organizator – Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097, kapitał zakładowy 5.000 zł.
 4. Platforma warsztatów online – oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator świadczy Usługę, działające w domenie evenea.pl, clickmeeting.pl oraz akademiawellbeing.pl.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. Wydarzenie – spotkanie organizowane przez Organizatora, w tym warsztaty online, konferencje, warsztaty, szkolenia itp.
 7. Usługa – sprzedaż biletu poprzez domenę evenea.pl na Wydarzenie lub/i sprzedaż usługi (m.in. warsztaty online, life/business coaching online, life coaching, business coaching, trening z diagnostyką PRISM Brain Mapping) poprzez domenę akademiawellbeing.pl oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Platformy warsztatów online lub/i świadczenie usługi szkoleniowej (m.in. warsztaty online, life/business coaching online, life coaching, business coaching, trening z diagnostyką PRISM Brain Mapping) w biurze Organizatora.
 8. Umowa – akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu podczas zakupu Usług.

§ 3 Postanowienia ogólne.

 1. Wszelkie prawa do Platformy warsztatów online, w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z regulaminami evenea.pl oraz clickmeeting.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej należą do Organizatora.
 2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy warsztatów online w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Organizatora.
 3. Korzystanie z Usług odbywa się z poziomu Platformy warsztatów online i wymaga połączenia z Internetem.
 4. Organizator oświadcza, iż udziela Klientowi licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Usług, na czas określony w Ofercie sprzedaży, wyłącznie na użytek własny Klienta.
 5. Organizator pozwala Klientowi na:
 • wyświetlanie zawartości Platformy warsztatów online na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Klienta,
 • zapisywanie materiałów innych niż pliki audiowizualne w pamięci trwałej urządzenia,
 • drukowanie zawartości dokumentów tekstowych oraz graficznych udostępnionych w ramach Platformy warsztatów online.

§ 4 Realizacja Usługi.

 1. Każdorazowo na Platformie warsztatów online przy danej Usłudze Organizator zamieszcza informację dotyczącą Usługi, jej cenę, miejsce oraz termin.
 2. Realizacja Usługi wymaga:
 • wyboru Usługi przez Klienta, zaznaczenia opcji „Kup bilet” lub „Umów się na sesję”,
 • wpisania ilości zakupywanych biletów lub wybrania rodzaju Usługi i terminu,
 • wypełnienia przez Klienta danych rejestracyjnych, w tym imienia, nazwiska, adresu mailowego, innych danych wymaganych przez Organizatora,
 • podsumowania zamówienia,
 • akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności,
 • potwierdzenia dokonania zamówienia,
 • opłacenia należności za bilet poprzez domenę evenea.pl lub zamówienia poprzez domenę akademiawellbeing.pl,
 • otrzymania drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów lub potwierdzenia zamówienia Usługi na adres e-mailowy Klienta podany podczas rejestracji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji. Zakazuje się Klientowi zamieszczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
 3. Zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poprawne wypełnienie formularza, a następnie wysłanie wprowadzonych danych za pomocą formularza na stronie www.evenea.pl , www.akademiawellbeing.pl stanowi ofertę zawarcia umowy na świadczenie Usługi. Potwierdzeniem zakupu biletu lub/i zamówienia Usługi jest wiadomość e-mail przychodząca do Klienta po dokonaniu transakcji finansowej i jej zaksięgowaniu przez Organizatora. W ten sposób Klient otrzymuje bilet elektroniczny lub/i potwierdzenie zamówienia Usługi, które upoważnia do korzystania z Usługi.
 4. Bilet lub/i zamówienie Usługi zakupione za pośrednictwem bankowego przelewu elektronicznego zostaje uznane za zakupione dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Zamówienie nie potwierdzone przez bank Organizatora w terminie 72h od dnia zgłoszenia uczestnictwa na platformie www.evenea.pl powoduje utratę ważności zamówienia.
 5. Bilet lub potwierdzenie zamówienia Usługi jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim danych Klienta zawartych w procesie rejestracji – numeru transakcji i/lub biletu lub/i potwierdzenia zamówienia Usługi. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia Usługi w wypadku zaistnienia duplikatu biletu lub/i korzystania z Usługi przez osoby trzecie. W przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym biletem lub/i potwierdzeniem zamówienia Usługi, upoważnioną do korzystania z Usługi będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała je jako pierwsza.
 6. Klient powinien wydrukować bilet po otrzymaniu e-maila i przynieść go w celu wykonania Usługi, w przypadku gdy jest Usługa realizowana w biurze Organizatora. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego Klientowi w formie e-mail jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF, oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem.
 7. Klient ma prawo do zakupu nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.
 8. Miejsca są nienumerowane, chyba, że Organizator poda inaczej.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Usługi bez podania przyczyny .
 11. Niewykorzystane bilety lub/i Usługi przez Klienta, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi.
 12. Rozpoczęcie korzystania z Usług lub wyrażenie zgody na Regulamin za pośrednictwem strony www.evenea.pl lub/i www.akademiawellbeing.pl, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

§ 5 Płatność.

 1. Klient dokonuje płatności za zamówiony bilet/bilety lub zakup usługi przez internet korzystając z wybranej formy płatności on-line:
  a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Payu, obsługiwany przez firmę PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495 z siedzibą w Krakowie;
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.2. 
 2. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów.
 3. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Klient nie opłaci zamówienia tuż po jego złożeniu, a w międzyczasie pula biletów dostępnych na wydarzenia lub pula możliwych terminów realizacji Usługi zostanie wyczerpana.
 4. Ceny wydrukowane na biletach lub w potwierdzeniu zamówionej Usługi są kwotami brutto i zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów i innych Usług zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Klient nie otrzymuje po zakupie paragonu.
 6. W celu otrzymania faktury należy w procesie rejestracji zaznaczyć opcję „Faktura” oraz podać poprawne dane osobowe lub firmy w tym NIP. Organizator na adres poczty elektronicznej Klienta, przesyła fakturę VAT obejmującą wybrane Usługi, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
 7. Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety lub inne Usługi online.

§ 6 Zwroty biletów lub/i zamówionych Usług.

 1. Klient ma prawo do zwrotu biletu oraz innej Usługi jedynie w przypadku:
  a) odwołania Usługi, której dotyczy, przez Organizatora,
  b) zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z Usługi w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem Usługi na adres mailowy: biuro@akademiawellbeing.pl Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 2. W przypadku rezygnacji Klienta z biletu lub/i Usługi w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem Usługi, Organizator zwraca pełną wpłatę, po potrąceniu opłaty prowizyjnej strony www.evenea.pl Zwroty będą dokonane do 14 dni po terminie, w którym Usługa była zamówiona.
 3. W przypadku odwołania lub zmiany daty realizacji Usługi, Organizator zwraca Klientowi jedynie sumę na jaką opiewał bilet lub/i potwierdzenie zamówienia Usługi, pod warunkiem zwrotu przez Klienta w sposób określony w pkt 5 poniżej.
 4. Bilety nabyte przez portal internetowy www.evenea.pl mogą zostać zwrócone jedynie poprzez ten portal zgodnie z odrębną regulacją znajdującą się na stronie www.evenea.pl
 5. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Organizatorem Umowę – umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, pod warunkiem, że w systemie Platformy warsztatów online nie zostało odnotowane rozpoczęcie Usługi lub/i nie upłynął termin realizacji Usługi np. sesja Life coaching online.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres mailowy: biuro@akademiawellbeing.pl.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Organizator zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności po potrąceniu opłaty prowizyjnej strony www.evenea.pl niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Reklamacje.

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy warsztatów online oraz sprzedaży Usług za jej pośrednictwem należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@akademiawellbeing.pl
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Klientom.
 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Klientem.

§ 9 Wizerunek.

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w przypadku gdy Klient uczestniczy w usłudze szkoleniowej organizowanej przez Organizatora w biurze , Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku (zdjęć), a także nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje różne formy publikacji związane z działalnością Organizatora, w szczególności: publikację w postaci relacji z wydarzenia; w internecie, w newsletter itp

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Klienci składają zamówienia i otrzymują bilety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Platformy warsztatów online, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Klientów o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania Platformy warsztatów online.
 3. Organizator zastrzega, że korzystanie ze Platformy warsztatów online odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Organizator nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze Platformy warsztatów online przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Organizator nie odpowiada za:
  a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Platformy warsztatów online bądź też jej czasowej niedostępności;
  b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Klienta;
  c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze Platformy warsztatów online.
 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin, regulaminy Evenea oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia: 20.04.2020 r.
 4. Klient zobowiązany jest zapoznać się z nowym regulaminem i może odmówić jego akceptacji w ciągu 14 dni od daty jego publikacji.
 5. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z Portalu warsztatów online z zastrzeżeniem, że Klient uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy sprzedaży transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia.
 6. Organizator może zmienić regulamin w każdym czasie.