Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji

Obowiązuje od 20.04.2020 r.

Administratorem danych osobowych nadawców i odbiorów korespondencji jest Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz
REGON: 385774097 (dalej AKADEMIA WELLBEING sp. z o.o.).

Cel i zakres danych

W celu obsługi korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, przetwarzamy dane, które
mogą obejmować:
a. Imię, nazwisko, nazwę podmiotu;
b. adres i służbowe dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon);
c. inne dane identyfikacyjne podane w stopkach nadawców lub odbiorów;
d. czas i daty nadania i odebrania wiadomości;
e. tytuł i treść wiadomości.

Podstawa prawna przetwarzania

AKADEMIA WELLBEING sp. z o.o. przetwarza dane osobowe do obsługi korespondencji do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dane te mogą zostać wykorzystane także do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z 6 ust.1 lit. b RODO, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Udostępnienie danych osobowych

AKADEMIA WELLBEING sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe kontrahentów i ich pracowników:
a. innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby;
b. innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;
c. innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności;
d. dostawcom usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie AKADEMIA WELLBEING sp. z o.o. i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
AKADEMIA WELLBEING sp. z o.o. nie przekazuje danych kontrahentów i ich pracowników do krajów trzecich.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Przetwarzanie danych jest wymagane do prowadzenia korespondencji.

Przysługujące prawa

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.

Kontakt

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres:
AKADEMIA WELLBEING Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Gajcego 19
51-143 Wrocławiu
e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl